Bygg- och fastighetsbranschen - lösningen på energiomställningen?

Quote Symbol

Framtidens energilösningar kommer att kräva gränsöverskridande samarbeten mellan aktörer som traditionellt verkat inom separata branscher.

Vilka affärsmöjligheter finns för bygg- och fastighetsbolag i energiomställningen? Här kommer tre guidande tips på hur branscherna kan positionera sig i energilandskapet.

Vintern 2021 var då energifrågan fullt ut hamnade högst upp på svenskarnas medvetande. Kapacitetsbrist, intermittenta energikällor och effektbrist blev begrepp som snabbt letade in sig på både styrelsemöten och middagsborden i takt med att elpriset nästan dagligen slog tidigare prisrekord. Många av anledningarna till det höga prisläget går att härleda till aktuella faktorer som höga gaspriser och en ökad elexport till kontinenten, dock tyder mycket på att vi inte ens sett början på energiutmaningen. 

I takt med att transportsektorn och industrin elektrifieras förväntas elkonsumtionen i Sverige fördubblas innan 2045. Detta skapar enorma utmaningar för framtidens elförsörjning där endast nyinvesteringar i kraftnät inte kommer kunna tillgodose det kraftigt ökade behovet utan att andra lösningar introduceras. I en tidigare statisk värdekedja, med tydligt definierade roller från elproducent till konsument kommer framtidens energilösningar kräva gränsöverskridande samarbete mellan aktörer som traditionellt verkat inom separata branscher.

Bygg- och fastighetsbranschen är en viktig spelare i energiomställningen

En potentiellt framtida central spelare i energiomställningen är bygg- och fastighetsindustrin, som tillsammans står för ca 30% av Sveriges totala energiförbrukning. I en bransch där miljömål till stor del har adresserats genom certifieringar och materialval, öppnas nu en enorm potential av värdeskapande när teknologier som smarta sensorer, batterilagring och AI-reglerade elsystem i snabbare takt introduceras på marknaden. Dessa teknologier skapar inte bara möjlighet för aktörer att sänka energiförbrukningen utan ger också upphov till enorma möjligheter till ”tjänstefiering” mot fastighetsbranschens kunder ämnat att ge dessa ett större ägandeskap av sin egen elkonsumtion.

Med avstamp i denna potentiellt branschomvälvande förändring har vi på Centigo genomfört en studie och sammanställt våra insikter i tre guidande tips för hur bygg- och fastighetsaktörer kan agera för att navigera sig in i framtidens energiomställning samt hur detta skapar värde för deras intressenter.

1. Stärk hållbarhetsagendan och sänk samtidigt operativa kostnader med energioptimering

Även om en stor del av energioptimeringen av byggnader sker rent byggnadstekniskt vid uppförandet finns det också enorma möjligheter till att optimera i driften.

En teknologi som i allt större utsträckning implementeras i befintligt och nybyggt fastighetsbestånd är smarta sensorer som tillåter fastighetsägaren att reglera energiförbrukningen efter användning. Detta ger, utöver de direkta effekterna av sänkta energikostnader, även möjligheter att stärka organisationens hållbarhetsmål bortom ursprungsmärkta el- och leverantörsval.

Sensorer ger dessutom en helt annan möjlighet att använda och visualisera energiförbrukning för kunder vilket blir ett viktigt verktyg i att engagera hyresgäster och andra elkonsumenter att påverka sina kostnader och miljöpåverkan kopplat till sin egen energiförbrukning. Lättillgängliga data ger även möjlighet att underlätta rapportering i organisationers hållbarhetsarbete, vilket kommer bli allt viktigare när gröna finansieringskrav stärks.

2. Tjänstefiera i partnerskap med energiaktörer

Till synes har fastighets- och energisektorn två vitt skilda affärslogiker och kompetensområden. Något som studien har identifierat är ett tydligt behov av dialog och partnerskap mellan dessa två branscher. Komplexiteten i energifrågan kräver gränsöverskridande samarbeten bortanför den traditionella leverantörskedjan av elproducent till konsument. Det finns stark medvetenhet kring möjligheterna och hindren av att jobba proaktivt med energifrågan men denna lämnar sällan respektive bransch.

Det finns det stora, orealiserade möjligheter till tjänsteerbjudanden för fastighetsbranschen inom energifrågan. Smarta teknologier som batterilagring gör att man som fastighetsvärd kan lagra energi under tider på dygnet där efterfrågan är låg och sedan använda i effekttoppar vilket både stöttar kraftnäten när belastningen är hög och kapar elräkningen när allt fler elleverantörer byter till en dygnsflexibel prismodell. Dessutom kan överskottsenergi från egen produktion säljas tillbaka till elnätet vilket blir värdeskapande för både fastighetsaktör och elnätsbolaget Även fast kompetens kring implementation för sådana teknologier finns bland teknologistarka startups ser vi ett begränsat partnerskap mellan fastighetsbranschen och nya innovativa energiaktörer.

3. Balans- & flexibilitetsmarknaden skapar samhällsnytta och värdeskapande

En annan viktig fördel med att jobba proaktivt i energifrågan är att det ger möjlighet att ge sig in på balans- och flexibilitetsmarknader.

Om man kan optimera sin energiförbrukning, jobba smart med egen produktion och dessutom lagra energi med moderna batterilagringslösningar kan man stötta elnäten genom att tillhandahålla flexibilitetstjänster och på så sett skapa ytterligare intäktskällor bortom de mer uppenbara fördelarna som minskade energikostnader. Strukturer och modeller för flexibilitetslösningar byggs och testas just nu i olika delar av landet där fastighetsaktörer har möjligheten att gå in som aktör av flexibilitetstjänster mot kraftnäten. Dessutom finns det subventioner att utnyttja om man planerar att göra energibesparande investeringar (t.ex. Boverkets subventioner för energieffektivisering), dessa kan nyttjas i större grad än vad som görs idag.

Vad som står klart är att frågans komplexitet kräver ett annat förhållningssätt än vad som tidigare använts inom respektive bransch. Gränsöverskridande samarbete och experimentell innovation kan bli nyckelkompetenser när branschen sätts i gungning.