Ellen Bergh

Kundansvarig. Branschfokus Handel, Energi.

Centigo är med och förvandlar elmarknaden

2018-sep-03 09:42:00

Grattis Diden Tiwana! Du har just fått förtroende att stötta Svenska kraftnät i deras förändringsresa gällande etableringen av den svenska Elmarknadshubben. Vad går uppdraget ut på?

Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen (Ei) är två statliga myndigheter. De har av regeringen fått i uppdrag att införa en elhandlarcentrisk Elmarknadshubb. Modellen kommer att förenkla informationsutbytet mellan elhandels- och elnätsföretag. Dessutom kommer elkonsumenterna endast att behöva ha kontakt med ett elhandelsföretag, som fakturerar både elförbrukningen och elnätsanvändningen.

Regeringen vill med detta stimulera branschen till att skapa lösningar för elanvändare inom bl.a. energieffektivisering. Här finns det stora möjligheter för energitjänsteleverantörer att ta en större roll i branschen. Förändringen påverkar samtliga av landets aktörer inom elnät och elhandel vilket tillsammans är över 400 bolag.

Som ett verktyg för att lyckas med detta utvärderar Svenska kraftnät möjligheten till att etablera regionala förändringsnätverk. Genom nätverken hoppas man kunna stärka förmågan för samtliga av landets aktörer på elmarknaden att genomgå de förändringar som Elmarknadshubben innebär.

Vad kommer att bli din roll i förändringsnätverket?

Jag kommer att agera rådgivare och bollplank till Robert Thelander som är ansvarig förändringsledare på Svenska kraftnät. 

Hur ser du på den svenska energibranschen? Vad är dess främsta utmaning?

Det finns flera stora utmaningar som hänger ihop på ett ganska komplext sätt. Globalisering, digitalisering och ett mer medvetet hållbarhetstänk gör att omvärlden förändras mycket snabbare än tidigare. Det kräver att branschen blir mer snabbfotad. Energibranschen rör på sig, men behöver bli ännu snabbare för att inte hamna efter.

Utifrån mitt perspektiv bör framförallt kunderbjudandet och ledarskapsfrågan i bolagen ligga i fokus. Med en accelererande förändringstakt behöver fler och snabbare beslut tas. För att kunna hantera detta behöver de traditionella hierarkiska organisationsstrukturerna ses över. Långa planer, fem- och tioårsstrategier behöver kompletteras och i vissa fall helt bytas ut mot agila arbetssätt. Man behöver tillämpa mer AI och robotisering för effektivisering i processerna samt för att kunna serva konsumenternas behov. Hög datakvalitet och dataanalys är en förutsättning för att kunna möta kundernas enskilda behov.

Finns det fler utmaningar?

Andra utmaningar som jag ser är bland annat utbyggnaden av el- och fjärrvärmenäten, utnyttjande av fossilfri energi och bränsle samt beteendeförändringen som krävs av oss konsumenter. Det sistnämnda är en stor utmaning men något som vi alla kan göra mer eller mindre, men som det behöver skapas förutsättningar för. Genom att medvetandegöra konsumenterna om deras energianvändning kan man även uppmuntra till att använda energin på ett smartare sätt. Dessa förutsättningar måste skapas i form av innovationer, nya smarta tjänster och affärsmodeller. Nyckeln för dessa förutsättningar är tydlighet och enkelhet.

Hur bidrar den nya elmarknadshubben till att möta dessa utmaningar?

Elmarknadshubben är en åtgärd för att underlätta och höja kvaliteten på informationsflödet mellan elmarknadens samtliga aktörer samt för att skapa förutsättningar för energieffektivisering hos aktörerna. Här måste jag säga att Svenska kraftnäts förändringsledning för införandet av Elmarknadshubben är ett gott föredöme. Med högst kompetenta medarbetare och en gedigen plan för förändringen kan vi inte se annat än ett lyckat resultat, även om vi ännu inte har facit i hand. Jag tror att Svenska kraftnät blir en utmärkt förebild för många andra organisationer och myndigheter som ska genomföra större, nationellt omfattande förändringar av denna magnitud.

Hur kan Centigo bidra till en mer hållbar och kundcentrerad elmarknad?

Centigo har gedigen erfarenhet av förändringsledning och har dessutom mycket god kännedom om energisektorn. Med Centigos samlade erfarenhet inom dessa två områden bidrar vi till att få elmarknaden att genomgå de nödvändiga förändringarna som Svenska kraftnät har fått i uppdrag att genomföra.

Några av mina kollegor har byggt upp förändringsnätverk globalt och till och med skrivit bok om just förändringsledning. Deras stöd är viktigt i detta uppdrag. Hos oss är vi i princip alltid tillgängliga för varandra vilket gör att vår kompetens i uppdrag alltid går djupare än till bara de konsulter som verkar konkret i uppdraget.

Vilka av dina tidigare erfarenheter har du mest nytta av i det här uppdraget?

Jag har de senaste tolv åren arbetat inom energisektorn i flera utvecklande roller. Jag har jobbat med allt från utveckling och utrullning av system och elmätare, aktörsbyten hos elnätsbolag, kundservice, processförbättringar till systemupphandlingar, marknadsfrågor, ledarskap och förändringsledning. Jag har varit verksam i energibolag, fastighetskoncerner och hos systemleverantör – både som konsult och anställd. Jag har lyckats hitta en kombination av energi, förändringsledning och kundresa som jag ser är en nyckel för den förändringsresa som energibranschen behöver göra idag.   

Tags: Hållbarhet Förändringsledning Energibranschen Business_Transformation