CRA ett kraftfullt verktyg för en lyckad förändringsresa

2020-mar-04 18:00:00

Sara Mo är konsult inom Change & Customer Excellence och berättar i denna artikel om hur hon använt verktyget Change Readiness Assessment (CRA) i hennes förändringsledningsprojekt.

Kan du berätta vad CRA är för något?

CRA används för att kunna arbeta mer agilt och insiktsdrivet med kommunikation i ett förändringsprojekt. Förenklat så kan man säga att CRA är en temperaturmätning i verksamheten, där man får svar på hur väl man lyckats med förändringsledning och specifikt kommunikation. Detta görs genom att jämföra svar i CRA-mätningen med hur långt i förändringsresan som man hade förväntat sig en viss målgrupp att ha kommit vid givet tillfälle och efter en viss kommunikationsinsats.

Kan du ge exempel på ett case när du använde CRA?

Jag har bland annat använt det i ett uppdrag det senaste året för att följa olika målgrupper genom en transformation där man skulle föra in nya KPI:er för att mäta den operativa effektiviteten. Vi identifierade alla som på något sätt skulle påverkas av initiativet och valde sedan ut de målgrupper som vi skulle fokusera särskilt på att följa upp. CRA användes som ett verktyg löpande under hela kommunikationsarbetet, vi hade korta kommunikationssprintar där teamet (bestående av chefer i organisationen) tog med sig olika budskap eller aktiviteter ut till sina anställda. I slutet av varje sprint återkopplade vi spontana reaktioner och så mätte vi med CRA vilket steg i förändringsresan som respektive grupp nått fram till.

Vad kan CRA-analysen visa?

Ibland kunde man se att en viss roll inom ett visst geografiskt område halkade efter i sin förändringsresa, då analyserade vi tillsammans i teamet vad som behövde göras för att stötta den gruppen, och så genomfördes extrainsatta aktiviteter för att denna grupp också skulle upplevas som ”ikapp” innan vi gick vidare in i nästa steg. Det blir en viktig gatekeeper i förändringsledningsarbetet: har en målgrupp inte nått till ett stadie där individerna förstår hur man själv kommer påverkas av en viss förändring, och nått en grundläggande acceptans för dessa förändringar, så är man exempelvis inte redo för utbildning i ett nytt system eller process.

Vad är vinningen med att använda CRA?

Jag skulle säga att vinningen definitivt handlar om att inte agera i blindo. Om man sätter upp en kommunikationsplan enligt klassisk vattenfallsmodell, och sedan exekverar den steg för steg, så går kommunikationen för det första bara en väg. Även om man då har planerat för interaktiva moment som exempelvis workshops där man ber målgrupperna komma med åsikter och kommentarer, så har man fortfarande inte koll på var de befinner sig i sin resa. Och för det andra så kan man då inte vara följsam och agera utifrån hur situationen ser ut här och nu, utan agerar utifrån en hypotetisk plan som sattes upp för länge sedan. Jobbar man mer insiktsdrivet får man en större trygghet i att förändringsledningsarbetet är en värdefull investering, och kan dessutom rikta om sin satsning utifrån de resultat man får – man kan till större utsträckning säkerställa att de pengar man satsar faktiskt medför nytta och att man åstadkommer den effekt man vill uppnå!

Tags: Förändringsledning