Den stora frikopplingen mellan ekonomi och ekologi

2019-aug-21 13:45:57

"Den stora frikopplingen" - är det vägen till en hållbar värld? Det här inlägget utforskar sambandet mellan ekonomi och ekologi - ett samband framtidens företag behöver bemästra för att bli långsiktigt lönsamma.

Vår historia visar tydliga tecken på hur väl den ekonomiska utvecklingen har följts av ständigt ökat resursutnyttjande. Ökningen av vårt välstånd har i stor grad skett på bekostnad av miljön och de ekosystem som mänskligheten i många fall är på väg att utarma. Vi kan kalla det för ekologiska krediter (av icke förnybar energi, fossila bränslen och ändliga råvaror), som mänskligheten tagit ut för att finansiera vårt ekonomiska välstånd. Men mänsklighetens samlade överuttag av naturresurser börjar nu i en accelererande takt göra sig påmind, likt en sur kreditränta på ett spekulativt lån.

Låt oss använda en tillverkningsindustri som exempel. Produktionen vid denna industri möjliggörs genom inputs av naturresurser i form av råvaror och energi. För att öka outputen, d.v.s. antalet tillverkade enheter, krävs traditionellt sett en ökning av naturresurserna som sätts in i produktionen. Mer råvaror, högre energianvändning och fler arbetare i fabriken har inneburit en ökad ekonomisk utveckling för industrin. Så långt ett enkelt samband mellan ekonomi och ekologi, med ett tydligt linjärt samband mellan ekonomi och ekologi. Vi ska strax återkomma till det här exemplet med tillverkningsindustrin.

Det faktum att mänsklighetens påverkan på klimatet måste brytas råder inte längre tvivel om. Vårt globala ekologiska fotavtryck är som om vi hade 1,7 jordklot tillgodo, och skulle alla leva som oss svenskar hade vi behövt 4 jordklot för att balansera ekologin. Samtidigt möjliggör ekonomisk tillväxt ökade skatteintäkter och hög sysselsättning, så att dra i nödbromsen för ekonomin är sannolikt varken ett önskat eller praktiskt genomförbart alternativ.

Den stora frågan blir därför: hur frikopplar vi sambandet mellan ekonomisk utveckling och ökad ekologisk resursanvändning?

Relativ frikoppling

Ett första alternativ är vad som kallas en relativ frikoppling, där det linjära sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ekologisk påverkan bryts. Det här handlar om att göra saker effektivare - och få ut mer resultat med mindre skada på miljön. Här finns mängder av exempel på energieffektiviseringar, ny teknik som minskar behovet av råvaror i tillverkningen och liknande effektiviseringar. På en global nivå har en relativ frikoppling redan skett en längre tid, då den tekniska utvecklingen möjliggjort en större resurseffektivitet där sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ekologisk påverkan inte längre följs åt i ett linjärt samband. På grafen nedan (statistik från World Bank Open Data) syns hur global BNP sedan många decennium ökar mer än de globala koldioxidutsläppen.

relativfrikoppling

För att återkomma till exemplet med tillverkningsindustrin skulle en uppdatering av den produktionsutrustning kunna medföra en sänkning av mängden fossila bränslen per producerad produkt. Tack vare denna effektivisering kan nu samma mängd naturresurser (ex. fossila bränslen) användas för att producera fler enheter och skapa större ekonomisk avkastning. Varje produkt som lämnar fabriken idag har därför en lägre påverkan på klimatet jämfört med produkterna som tillverkats med tidigare utrustning. 

Trots de positiva fördelarna med en relativ frikoppling kommer det inte vara tillräckligt när det kommer till våra stora, globala utmaningar. En relativ frikoppling innebär en minskad resursanvändning per producerad enhet (t.ex. koldioxidutsläpp per tillverkad produkt), men innebär inte nödvändigtvis att det totala resursanvändandet minskar utan bara att det inte längre sker i samma snabbväxande takt som det ekonomiska resultatet. Den totala mängden koldioxidutsläpp på global nivå har i absoluta tal fortsatt öka, även under de senaste åren då många effektiviseringar redan påbörjats. Därför behövs något mer.

Absolut frikoppling

För att en gång för alla kunna frikoppla ekonomin från våra tidigare ekologiska krediter måste framtidens lösningar minska den totala påverkan på klimatet. Inte bara en minskad påverkan per enhet, utan en minskning av klimatpåverkan i absoluta tal. En absolut frikoppling innebär att avståndet mellan den ekonomiska och den ekologiska kurvan inte bara frikopplas från varandra, utan att den ekologiska påverkan vänder neråt. På en global skala måste den totala mängden växthusgaser minska radikalt. Genom våra mål och arbetssätt har vi nu möjlighet att styra utvecklingen av kurvorna mot en absolut frikoppling under de kommande åren.

absolutfrikoppling

Tillverkningsindustrin i exemplet kommer med andra ord inte bara behöva effektivisera en tillverkningsprocess, utan se över hur den kan transformera tillverkningen från grunden. Kan fossila resurser ersättas med förnybara? Kan våra komponenter tillverkas lokalt och med förnybara råvaror istället för att importeras? Ska vi fortsätta med en linjär affärsmodell eller kan vi tjänstefiera vårt erbjudande och "stänga loopen"? Vilket egentligt värde skapar vi för våra kunder och på vilka andra sätt kan vi skapa det värdet?

"Siffran [att vi behöver minska våra koldioxidutsläpp per person till] två ton är olycklig. Den betyder egentligen ingenting och jag tror den är en gammal rest från en av de första av FN:s IPCC-rapporter, där man tog ofullständiga utsläppssiffror och sa att de skulle halveras. Våra utsläpp av koldioxid måste till noll, det är den bistra sanningen."
- Kevin Andersson, klimatforskare och professor Uppsala universitet

Frikopplingen i praktiken

För näringslivet innebär det här en rad intressanta konsekvenser. Vad innebär det för processer som enbart bygger på att effektivisera och relativt sett minska klimatpåverkan per producerad enhet, utan att bidra till en absolut minskning av den totala påverkan? Kommer de att vara relevanta för framtidens kunder, samarbetspartners och medarbetare?

En bra start mot målet om en absolut frikoppling är att våga tänka större än enbart effektiviseringar av befintliga processer. Ett nyttigt tankeexperiment är att fundera på vad som skulle krävas för att minska den ekologiska påverkan till noll. Det vill säga, inte minska till x antal procent lägre än förra året utan fundera på vad som krävs för att ta bort påverkan helt och hållet. En sådan modig målsättning öppnar upp för en omställning till helt nya synsätt, arbetsprocesser och i många fall också nya innovativa affärsmodeller. Och det finns flera goda exempel: IKEA med nollutsläpp för hemleveranser, Billerud Korsnäs som utvecklar biologiskt nedbrytbara pappersflaskor för kolsyrad dryck, eller fossilfritt tillverkat stål från SSAB, LKAB och Vattenfall.

De företag som vågar ta ett nytt helhetsgrepp kring sin ekologiska påverkan redan idag, kommer att stå bättre rustade inför att kunna erbjuda ett relevant erbjudande imorgon - för framtidens kunder, medarbetare och samhälle. Vilken frikoppling skapar du och din organisation - relativ eller absolut frikoppling?

  • Kontakta Oliver JonssonVill du läsa mer om ämnet?
    - Tim Jackson - "Välfärd utan tillväxt - så skapar vi ett hållbart samhälle", Ordfront förlag
    - Nigel Topping - "Is Your Company Ready for a Zero-Carbon Future?", Harvard Business Review
  •  

Tags: Hållbar_innovation Hållbarhet Digital_Growth Hållbart_företagande Sustainable Growth