Fredrik Kassmo

Ansvarig för Bygg och Fastighet

Fem framgångsfaktorer för att lyckas med digitalisering inom bygg och fastighet

2018-okt-24 09:02:04

För att förstå hur bygg- och fastighetsbranschen kan få ut värdet av investeringar i digitalisering har vi på Centigo genomfört en studie för att identifiera framgångsfaktorerna för att lyckas. Studien baseras på intervjuer med personer på ledande företag inom bygg- och fastighetsbranschen i Sverige samt våra egna experter på området.

Branschens utmaning

Byggbranschen är idag en av de minst digitaliserade branschernaProduktiviteten har legat still sedan början av 2000-talet. För att produktiviteten ska komma ikapp det globala marknadsgenomsnittet måste den öka med 50 %.  Den viktigaste faktorn för att åstadkomma denna produktivitetsökning är att använda digitaliseringen. Branschen har givetvis insett detta och gjort stora investeringar i området – men resultatet är enbart en liten ökning i produktivitet och lönsamhet. 

Fastighetsbranschen anses ligga i mellanskiktet i digitalisering, men många företag dras med föråldrade system eftersom de inte har behövt investeras i, i goda tider. Denna bransch påverkas stort av hur digitaliseringen förändrar deras kunders beteenden och möjligheterna med ny teknik som utvecklar fastighetsägarnas affär (även kallat Proptech). Denna förändring tvingar fastighetsbranschen till att snabbt ställa om sin affärsmodell för att inte förlora marknaden till nya företag med innovativa modeller.  

Resultatet av studien 

Vår studie resulterade i fem framgångsfaktorer för att lyckas med digitalisering. Den största utmaningen är att företag måste driva dessa framgångsfaktorer parallellt med varandra för att lyckas. Det går inte att prioritera enbart ett par av dessa eller att driva dessa oberoende av varandra. 

Företag måste strukturera digitaliseringen av produktion och samarbeten med de olika aktörerna på ett liknande sätt som man i många år drivit digitaliseringen av supportsystem (ERP, CRM, BI, m.m.) för att uppnå effektivisering och ständigt lärande. 

Fem framgångsfaktorer för att lyckas med digitalisering inom bygg och fastighet-1

Sätt en högt prioriterad digitaliseringsstrategi hos ledningen 

De flesta bygg- och fastighetsföretag har idag insett påverkan av digitalisering och inkluderat ansvarig för området i ledningsgruppen. Dock är det väldigt få som har använt de nya möjligheterna med digitalisering för att sätta en helt ny målbild för sin affär och hur man ska arbeta långsiktigt.  

En tydlig strategi och målbild skapar riktning och möjliggör prioriteringar i digitaliseringsarbetet vilket är nödvändigt för att lyckasNär förändring med hjälp av digitalisering får ledningens högsta prioritet skapas engagemang hos medarbetare i hela verksamhetenDet är en grundläggande förutsättning för att driva digitalisering i en konservativ bransch.  

Sätt kunden i fokus 

Genom att förstå kundens behov kan verksamheter fokusera sin digitalisering på det som faktiskt skapar kundnytta. Digitaliseringsarbetet blir då mer effektivt, ger utrymme för innovation och skapar förutsättningar för bättre lönsamhet. Med kund” behöver man inte bara avse slutkund. Kunden kan även vara en intern kund. 

I förra årets Bygg- och fastighetsundersökning så identifierades ”Förbättrad kundupplevelser” som den största potentialen inom Fastighet och näst största inom Bygg (högst i Bygg var effektivare arbetsprocesser). Det går att genom digitalisering skapa en bättre upplevelse genom hela kundresan från första kontakt till överlämning av produkt samt eftermarknad. När kunden får en bättre förståelse för produkten från första stund, och kan vara delaktig i besluten, då skapas fler nöjda kunder. 

Standardisera processer och produkter 

För att få ut värde ur digitaliseringen måste man standardisera arbetsprocesser och produkter. Detta skapar förutsättningarna för att kunna använda digitaliseringen till att automatisera stora delar av flödet samt att få en effektivare process. Det handlar om att undvika unika lösningar för varje projekt – det är för komplext och ineffektivt.  

Genom att arbeta med kunden i fokus kan företag förstå vilka processer och produkter som kan standardiseras samt vilka som bör vara unika för att där skapa ett mervärde för kunden. Genom att digitalisera en standardiserad process skapas förutsättningarna att arbeta med ständiga förbättringar av arbetssätt och produkter från projekt till projekt. Detta underlättar digitaliseringen och ökar produktiviteten.  

Arbeta tvärfunktionellt med förståelse för helheten 

Flera delar av digitaliseringen sker idag genom att man testar olika tekniker och affärsmodeller för att lära sig, vilket är helt rätt i denna snabbt föränderliga värld. Dock måste det finnas en struktur som kan stödja dessa initiativ, ge utrymme för innovation och säkra kontinuerligt lärande så att man kommer ur testandet och kan få ut värdet.  

Att digitalisera för att optimera en process, en specifik situation eller delar av ett projekt riskerar att resultera i suboptimering. Just därför kräver digitalisering förståelse för flöden och processer mellan, genom och utanför verksamhetens alla delar. Enkelt uttryckt: det krävs ett tvärfunktionellt arbetssätt för att lyckas med digitalisering 

Skapa en kultur som främjar förändring 

Den viktigaste komponenten i en stor förändring är människan/medarbetaren. Företagskulturen präglar inte bara hur medarbetare trivs på sitt arbete, utan påverkar också verksamhetens förmåga att förändra, digitalisera, innovera samt verksamhetens effektivitet och lönsamhet.  

I en företagskultur som ofta beskrivs som konservativ tycks det inte finnas rätt förutsättningar för den digitala transformation som många företag i bygg- och fastighetsbranschen eftersträvar. Man måste därför ge den enskilde medarbetaren en större möjlighet att påverka hur man jobbar. Det är endast om medarbetarna själva efterfrågar förändringen som den kommer att få tillräckligt med kraft för att förändra branschen. 

Kunskapsdela 

För att få till den kraft som behövs för att kunna vända branschen är kunskapsdelning en grund. Både inom företaget men även mellan företagen. När kunskap delas ger det möjlighet att lära sig av varandras digitala erfarenheter och på så sätt öka förtroendet för digitaliseringens nytta. Detta skulle i sin tur öka digitaliseringstakten och förenkla transformationen. 

Är du intresserad av digitalisering inom bygg- och fastighetsbranschen? Kontakta Fredrik Kassmo, ansvarig för Bygg och Fastighet på Centigo!

Tags: Digital_Transformation Digitalisering Bygg_fastighet Kundinsikt Automation