Hur Digitainable är ditt företag?

Är digitaliseringen en möjliggörare eller ett hot mot en hållbar utveckling? Det går naturligtvis att hitta argument i båda riktningarna. Universitetet i Bonn driver just nu projektet ”Digitainable”, som syftar till att kartlägga hur olika aspekter av digitaliseringen kan påverka FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030. Utan att ha sett resultaten kan det antas finnas flera intressanta kopplingar mellan digitalisering och hållbarhet. Vi kan i vart fall vara helt säkra på att hållbarhet kommer vara en kritisk affärsfaktor de kommande årtiondena. Företag kommer ställas till svars inför konsumenter och affärspartners, men även tävla om nästa stora kliv mot hållbara affärsmodeller.

Digitaliseringen går i en allt högre takt och transformerar företag till nästintill renodlade tech-bolag. Kärnverksamheten är helt beroende av en affärsmässig diskussion om och ett snabbt införande av ny teknologi. Utvecklingen går i sådan takt att de tekniskt oinitierade successivt äts upp av dem som är mer engagerade. Digitaliseringen bidrar till att effektivisera befintliga och möjliggör nya affärsmodeller. Vi kan kalla det survival of the most digital.

En trend som börjar knappa in är att konsumenter och företag i allt högre utsträckning efterfrågar affärspartners som är syftesdrivna och aktivt arbetar med hållbarhet. Hur företag arbetar och vad verksamheten får för konsekvenser på miljö och samhälle blir en allt mer kritisk faktor ur varumärkes- och arbetsgivarsynpunkt. Kunder vill fatta hållbara beslut och talanger vill arbeta för företag som drar sitt strå till stacken. Normer förändras i rasande takt. De otillräckliga kommer ratas av marknaden och successivt regleras bort under en tilltagande lagstiftning. Vi kan kalla det survival of the most sustainable.

Men samtidigt som många företag har välformulerade hållbarhetsstrategier med fokus på resursåtgång och den egna konsumtionen har förvånansvärt få aktörer än så länge anammat kopplingarna mellan tech, digitalisering och hållbarhet. Vi menar att det är en affärsmässig risk att blunda för dessa kopplingar. Vi går mot survival of the most digitainable.

Digitainability uppnås genom att använda digitaliseringen på rätt sätt

IT står för ca 20 procent av världens energiförbrukning och 2-4 procent av världens årliga koldioxidutsläpp. Enligt vissa beräkningar förutspås enbart datacenter stå för 20 procent av världens energiförbrukning och 5,5 procent av de årliga koldioxidutsläppen år 2025. Lägg till att produktionen av ICT-produkter ofta kommer ur utvinning av konfliktmineraler och bedrivs under dåliga arbetsvillkor samt att den genererar såväl klimat- som lokala utsläpp. Om världen ska ha någon chans att hålla sig till 1,5-2 graders uppvärmning så måste individer, stater och företag gemensamt kraftsamla.

Samtidigt pekar vissa studier på att digitalisering kan bidra till en 20-procentig minskning av de globala växthusgasutsläppen, om den används för att revolutionera produktions-, transport- och konsumentsystem. Vi tror på företags vilja att göra rätt och förmåga att arbeta aktivt i såväl den strategiska som den operativa änden. På strategisk nivå bör företag likt djärva äventyrare envist sträva efter att hitta svar på hur digitaliseringen kan användas för att bygga in hållbarhet i affären - bryta korrelationen mellan tillväxt och miljöutsläpp. På operationell nivå bör företag ställa krav på att befintlig ICT har ett så lågt miljömässigt avtryck som möjligt.

Så skapar du ett digitainable mindset

Så vad kan vi göra av detta? Det är som med så mycket annat: kartlägg, sätt upp mål, agera, följ upp och revidera. Här följer tips på några konkreta första steg:

  • Ta med hållbarhetsperspektivet i IT-strategiska vägval. Om ni utöver exempelvis pris, tillförlitlighet och kompatibilitet med nuvarande systemlandskap även viktar in hållbarhet – hur står sig alternativ A mot B då?

  • Se över vilken data ni lagrar, varför men framförallt hur. All lagring innebär utsläpp från elförbrukning. Molntjänster är att föredra – om leverantören använder förnyelsebara energikällor.

  • Välj leverantörer utifrån hållbarhetskrav. Ställ krav på hållbara värdekedjor och baka in detta som en naturlig del i upphandlingar och leverantörsuppföljning, oavsett om det rör konsulttjänster eller kablar. El-konsumtion är en viktig KPI men ställ även krav på hur leverantören jobbar med innovation och utveckling av miljövänliga och energismarta alternativ - i alla led. Detta är A och O i ett digitainable mindset. DigiPlex är ett intressant exempel på en ledande aktör inom hållbara datacenter.

  • Arbeta aktivt med el-besparingsprogram i er egen hårdvarupark. Att spara och återvinna energi ger dessutom ett positivt resultat på sista raden.

  • Köp in hårdvara som är TCO-certifierad eller motsvarande. Utforska exempelvis alternativa tjänstemobiler; Fairphone är ett intressant modulbaserat och hållbart alternativ till de marknadsledande modellerna. Ta generellt en kritisk blick på hur ofta hårdvara byts ut. Har ni en kultur som premierar att ”byta upp sig”? Går det att restaurera istället?

  • Utvidga er egen värdekedja och undersök exempelvis hur hårdvara kan fortsätta skapa värde efter att ha trotjänat er verksamhet. Inrego är ett exempel på bolag som köper, restaurerar och säljer vidare hårdvara som är 1-3 år gammal. Det ger ett andrahandsvärde för er och miljön.

Den största positiva effekten ur digitaliseringen får vi troligen genom att ställa följande frågor:

  • Vad är våra övergripande ambitioner med digitaliseringen? Använder vi teknik för att reducera utsläpp i vår värdekedja?

  • Hur skapar tekniken förutsättningar för hållbara kund-/konsumentbeslut? Eller för att möjliggöra cirkulära affärsmodeller?

  • Har vi en medveten strategi som tar både lönsamhet och hållbarhet i beaktan? I så fall kommer vår inre Greta Thunberg att le hela vägen till banken.

För att företag ska behålla sin konkurrenskraft och fortsätta växa affären är det kritiskt att tänka holistiskt i olika strategiska beslut. Framtidens vinnare ser att varje lösning har en balanspunkt mellan möjligheter och hot. Vi ser därför att affärsstrategi, IT-strategi och hållbarhetsstrategi måste förstärka varandra för att möjliggöra en så stark affär som möjligt. Vill du veta mer om hur digitalisering och hållbarhet kan skapa synergier eller ha hjälp att kartlägga var ni befinner er i dag? Tveka inte att höra av dig.

The Future is Digitainable!

/ Teddy Bornestad & Hedda Nilsson