Erik Wottrich

Management Consultant, Responsible for Centigo’s Sustainability Hub

Hur vill vi göra affärer år 2030?

2019-feb-25 07:15:00

Vi måste omvärdera förhållandet mellan företag, stater och civilsamhället om vi vill utvecklas på en planet som frodas under en snabbt pågående teknologisk förändring. Detta kommer att ha stor påverkan på hur vi gör affärer år 2030. Detta är en av slutsatserna i en rapport från BSR (Business for Social Responsibility).

Det finns just nu fyra stycken pågående drivkrafter som kommer att intensifiera eller störa pågående trender:

  • Förändringen av mänsklighetens natur
  • Kapplöpningen för att hålla oss inom planetära gränser
  • Ökande teknisk disruption
  • Omskrivning av det sociala kontraktet

Förändringen av mänsklighetens natur

Jorden befolkning fortsätter att växa kraftigt och vi blir genomsnitt allt äldre. Fler av oss bor i städer och till 2030 förväntas 2/3 av jordens befolkning bo i städer. Barna- och mödradödligheten och malaria minskar, samtidigt som icke-smittbara sjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes ökar. Antibiotika överdoseras i stor utsträckning vilket leder till en ökad antibiotikaresistens som beräknas leda till 10 miljoner dödsfall årligen år 2050. Ny teknologi möjliggör en revolution av hälso- och sjukvård, samtidigt som det börjar blir möjligt att designa om delar av människokroppen, vilket väcker många etiska frågeställningar.

Tecken på denna förändring är bland annat att tarmfloran för många försämras, forskaren David Eagleman utvecklar apparater för att ersätta syn- och hörsel för de med nedsättningar, och USA:s Food and Drug Administration har godkänt den första AI programmet som utan en läkare kan diagnostisera retinopati.

Kapplöpningen för att hålla oss inom planetära gränser

Ekonomisk tillväxt och befolkningstillväxt skapar en allt större press på jordens resurser, vilket ytterligare försämras av klimatförändringen. Detta leder bland annat till mer extrema väderförhållanden, översvämningar och torka. För företag innebär detta bland annat störningar av globala värdekedjor, sämre produktivitet i påverkade områden, vilket bedöms kunna leda till en minskning år 2030 i arbetskraftens produktivitet motsvarande $2,000 miljarder. En mängd innovationer skapar förutsättningar för oss att hålla oss inom de planetära gränserna, t.ex. AI, IoT och elfordon, och nya tankesätt, som t.ex. cirkulär ekonomi, leder till minskad konsumtion och nedskräpning. Investerare har även börjat att sälja innehav i företag som sysslar med fossila bränslen och investera i förnyelsebar energi.

Tecken på denna förändring är bland annat att Stockholm Resilience Insitute har varnat för att en temperaturhöjning med 2°C är en brytpunkt som skulle kunna orsaka extrem global uppvärmning, företaget Mosa Meat planerar att lansera kött framställt i laboratorium till konsumenter senast 2021, och en nederländsk domstol har slagit fast att den nederländska regeringen måste göra mer för att minska utsläpp av växthusgaser för att leva upp till sitt åtagande att skydda medborgarnas liv.

Ökande teknisk disruption

Den pågående tekniska innovationen ändrar hur vi arbetar, interagerar med varandra, hur vi handlar, hur vi utnyttjar hälso- och sjukvård, hur vi utbildas, hur vi reser och hur vi tar emot och behandlar information. AI och automation ersätter både enkla och kvalificerade jobb, samtidigt som de kommer att skapa helt nya typer av arbeten. Det råder inget tvivel om att kommande innovationer grundligt kommer att förändra sättet vi lever på under kommande år.

Tecken på denna förändring är bland annat att 42% av allt arbete kommer att utföras av maskiner år 2022, vilket förväntas stiga till 52% år 2025, och EU överväger att ge robotar legala rättigheter.

Omskrivning av det sociala kontraktet

Ett allt större globalt missnöje med ekonomiska, politiska och sociala system kommer leda till en omskrivning av det sociala kontraktet. Det sociala skyddsnätet är under ökande press i många länder, då längre livslängds, nya krav på anställningar, nya behov av hälso- och sjukvård ställer nya krav. I många fall kommer regeringar svara för långsamt på de förändrade förutsättningar, vilket kommer att urholka det sociala kontraktet.

Tecken på denna förändring är bland annat att fler och fler länder lagstiftar om könskvotering i bolagsstyrelser, i Japan ska 4 av 5 vårdtagare få någon del av sin vård av robotar för att tackla bristen på vårdgivare, och flera test av medborgarlön pågår runt om i världen.

Hur gör vi affärer år 2030? 4 scenarier

Dessa drivkrafter kommer att ha stor påverkan på hur vi kommer att göra affärer i framtiden. År 2030 är det sannolikt att något att fyra följande scenarier styr hur vi gör affärer:

  • Två globala system: Automatisering och miljökriser skapar globalt kaos. Kina driver en vision om ”välstånd, ordning och hållbarhet” som attrahera utvecklingsländer. Västerländska regeringar och företag inser att de måste radikalt reformera det sociala kontraktet om liberala marknadsekonomier ska överleva
  • Långsam rörelse och lösa problem: Hälso-oro, missinformationsskandaler och en global recession underminerar förtroende. Vi tröttnar på konsumism, stora företag och sociala media. När mer lokala ekonomier uppstår återupptäcker man fördelarna med lokalsamhället
  • Total informationsmedvetenhet: AI mer personlighet blir en naturlig del av vår vardag. Nya jätteföretag använder Big Data för att skapa billiga och effektiva tjänster och produkter. Många arbetstillfällen försvinner genom automatisering, och vår möjlighet till stark personlig integritet försvinner
  • Stammen AB: En ökad politisering av näringslivet skapar social, ekonomisk och kulturell fragmentering. Nya ”stammar” uppstår med radikalt olika syn på vad verkligheten är. Då gemensam handling blir allt svårare, tvingas ”stammarna” att prova nya radikala arbetssätt för att försöka lösa globala utmaningar

Med det så återstår bara frågan: vilket affärsklimat vill vi är 2030? Hur kan driva utveckling åt det håll som gynnar oss mest, och som skapar mest delat värde för våra intressenter?

 Är din organisation redo för 2030?

Är du intresserad av att framtidssäkra din organisation? Centigo har en gedigen erfarenhet av att hjälpa våra kunder att utföra analyser och implementera lösningar för att skapa långsiktighet i organisationer. Vill du veta mer, hör av dig till:

Kontakta Erik Wottrich

Tags: Hållbarhet Hållbart_företagande