Konsten att ta rätt beslut under osäkerhet

Det blir allt vanligare att arbeta agilt inom fler delar av ett företag. Den agila transformationen i många organisationer drivs av ett ökat förändringstryck från omvärlden, med förändrade kundbeteenden, disruptiva konkurrenter och teknisk utveckling som drivkrafter. Agila ramverk skapar möjligheter att möta dessa förändringar snabbare men att enbart arbeta enligt dem räcker inte för att säkerställa att de affärsbeslut som tas är de rätta.

I en agil organisation är det första som behöver ske att vi måste förlika oss med sanningen att det inte går att bara ta bra beslut. Det går inte att tänka eller analysera sig fram till rätt svar, utan det viktigaste är istället att testa sig fram och lära sig från de mindre bra besluten samtidigt som deras negativa konsekvenser begränsas. Då krävs en struktur för att hantera detta innan för mycket energi, tid och pengar har lagts på en specifik idé.

Produktägarens ansvar är att skapa en tydlig riktning för teamet och att prioritera arbetet utefter vad som skapar mest värde. Det räcker inte att arbeta enligt den agila processen i leveransen utan även beslutsprocessen måste följa ett tillvägagångsätt som hela tiden ger möjligheter att utvärdera om nuvarande fokus är rätt eller om det finns något annat som är mer lovande.

En grundförutsättning som behövs för att hantera detta är att det finns en tydlig vision och riktning eftersom detta är grunden som alla beslut kommer luta sig mot. Utan en tydlig riktning blir det svårt att veta om vi är på väg åt rätt håll. Utöver detta behövs även en struktur för hur små steg ska tas mot målet och kontinuerligt utvärderas så att de idéerna med mest potential genomförs och vi kan sålla bort de andra i rätt tid.

Ett sätt att göra det här på som produktägare är att se på produktutvecklingen som en balans mellan två parallella processer: Utforskandeprocessen och Leveransprocessen. Utforskandeprocessen syftar till att ta reda på vad som är rätt sak att prioritera medan leveransprocessen handlar om att leverera detta på ett inkrementellt sätt med hög kvalitet. Dessa processer pågår kontinuerligt inom samma team och är båda viktiga för att kunna leverera en produkt som skapar värde för kunderna.

Utforskande- och leveransprocessen

Besluten i utforskandeprocessen har stor påverkan på om resultatet i slutändan levererar värde. Processen består till stor del av att hantera ett antal risker som om de inte hanteras kan skapa stora hinder eller till och med göra allt arbete i leveransprocessen värdelöst i slutändan.

Värde – Den första risken som behöver hanteras i denna process är värderisken. Är just den här idéen något som verkligen skapar värde för våra kunder? Är värdet tillräckligt högt för att fokus bör läggas på detta och inte på något annat istället? En bra start för att undersöka detta är att genomföra kundintervjuer och använda prototyper för att få en indikation på om en idé är värdefull på riktigt.

Användarbarhet – Den andra risken rör användarbarhet, kommer kunderna att förstå hur de ska använda vår nya idé? Förstår kunderna hur detta skapar värde för dem? Prototyper som testas på kunder är ett bra sätt att ta reda på om användarbarheten är bra nog. I många fall går det att använda prototyper för att på samma gång validera värdet och användarbarheten.

Genomförbarhet – Den tredje risken är genomförbarhet, vilket innebär att idéen behöver vara genomförbar från ett tekniskt-, kompetens- och resursperspektiv. Med en agil process går det inte alltid att exakt veta vad som kommer krävas för att leverera en idé. Därför behöver vi hantera denna risk genom mindre experiment med syfte att ge teamet tillräckligt mycket kunskap för att vara säkra på att det går att ta idéen i mål inom en rimlig tidsram.

Affärsmässig bärkraft – Den fjärde risken som behöver hanteras är den affärsmässiga bärkraften för idéen. I stort innebär det att säkerställa att den specifika idéen kommer att fungera för företagets kontext och att intressenter inom företaget kan ställa sig bakom den. Detta kräver stor förståelse och kunskap om företagets vision, affärsmodell och strategi samt vilka intressenter som finns och vilka deras behov är.

Genom att hantera dessa fyra risker på ett iterativt sätt går det att vid flera tillfällen utvärdera om denna idé är värd att fokusera på och prioritera i fortsättningen. Det är också viktigt att komma ihåg att innebörden av att hantera en risk och omfattningen på denna aktivitet kan skilja sig mycket från gång till gång.

Sammanfattningsvis är det viktigaste för en produktägare att se till att teamet arbetar med det som levererar mest värde. För att kunna veta vad detta är behövs en inkrementell process där kontinuerliga tester leder oss fram till vilka affärsbeslut som tas. Genom att hantera de fyra riskerna i ett tidigt skede ökar sannolikheten för att besluten kommer vara bra och ger många möjligheter att omvärdera och omprioritera när mer information finns tillgänglig. Genom att hela tiden balansera och parallellt arbeta med utforskande- och leveransprocessen går det att testa sig fram med små steg mot visionen utan att riskera alltför stora felsteg i en annan riktning.

 

Alexander Trygg - cirkel

Alexander Trygg

Alexander har flera års erfarenhet av projekt i en agil kontext med roller som produktägare och Scrum master. Han brinner för att sprida kunskap om digital produktutveckling, agila arbetssätt och product management.