Misho Chigrichenko

Brinner för energibranschen och har en bakgrund i datateknik

Nya affärsmodeller för att accelerera omställningen på energimarknaden

2020-jan-22 17:30:00

Dagens utmaningar

Dagens energisystem innefattar både möjligheter och begränsningar för den nödvändiga omställning som behöver göras inom branschen. Två stora utmaningar idag är utfasning av fossila bränslen och flaskhalsar inom transmission och distribution av el till tätbefolkade områden. Ett antagande är att andelen sol- och vindkraft behöver öka i vår energimix under omställningen. Eftersom produktionen av energi från förnybara källor som vind och sol inte är lika styrbar som produktionen från fossila bränslen, storskalig vattenkraft och kärnkraft, behöver energiförbrukningen bli mer flexibel.

För att säkerställa att vi kan behålla en marknadsdriven samhällsmodell måste den volatila energiproduktionen resultera i volatila energipriser som i sin tur styr våra energikonsumtions- och investeringsmönster. Under vissa perioder med höga energipriser antas vår konsumtion gå ner samtidigt som fler människor får incitament att (sam)investera i smarta energisystem som tillåter oss att behålla vår komfort utan att förstöra planeten.

Nya affärsmodeller

Centigo har – i samarbete med aktörer från energi- och fastighetsbranschen* – genomfört en förstudie för att undersöka två affärsmodeller för att skapa en dynamisk, decentraliserad energimarknad.

Fokus i den första affärsmodellen (P2P-handel med energi och energitjänster) är att ta prissignalerna till en bred mängd aktörer genom att sänka transaktionskostnaderna så att det blir ekonomiskt fördelaktigt att sälja och få betalt för även enstaka kW under några minuter. Ett förväntat resultat av denna modell är förändrat beteende för flera aktörer – både vad gäller konsumtion och produktion – som en följd av förändrade ekonomiska incitament för dessa aktörer.

P2P-handeln utesluter inte utbyggnad av elnätet, utan kompletterar det genom att identifiera de fall där handel med energi och energitjänster är mer samhällsekonomisk.

Fokus i den andra modellen (Samfinansiering av distribuerade energiresurser, DER) är en förenklad samverkan genom en plattform som tydliggör avkastningsfördelning, slutdatum för olika åtgärder, ansvar för drift och riskfördelning mellan en bred mängd aktörer kring energiresurser – energilager, förnybar produktion, elvägar m.m.

Diskussion

Den 30 januari diskuterar vi förstudiens resultat samt visionen för elmarknadens framtid tillsammans med aktörer från branschen, hos Energiforsk. Hör gärna av dig om du är intresserad av att delta.
mihail.chigrichenko@centigo.se

diden.tiwana@centigo.se

* Energiforsk, Futurum Fastigheter, InnoEnergy, Konsumenternas Energimarknadsbyrå, Tekniska Verken Nät och Vattenfall Eldistribution

Tags: Energibranschen energy