Rätt teststrategi - för en säker landning!

Minns du din senaste flygresa? Den ligger antagligen ett bra tag tillbaka i tiden, må det vara på grund av flygskam eller på grund av du-vet-vad. Förutom att vara en känd klimatbov är flyg mer positivt känt som det säkraste sättet att resa. Detta må vara kontraintuitivt för många, men strikta kontroller och omfattande rutiner inför varje start och under hela flygresan ger resultat. Test och kontroll av säkerheten står självklart också i fokus vid produktutvecklingen av varje nytt flygplan.

Kontroller och test i fokus

En förebild för IT-projekt och -drift? I alla fall en bra analogi! För att öka tryggheten krävs det fokus på test i de stora införandeprojekten av nya plattformar – motsvarande lanseringar av nya flygplan. Det gäller också att skapa förutsättningar för rätt kontroller som en självklar del av arbetsrutiner och processer vid användning av produkten/applikationen – motsvarande exempelvis rutiner innan flygstart.

Blir tiden eller budgeten knapp i IT-projekt så finns det en tendens att fokus hamnar allt för mycket på den kostnadsdrivande faktorn som test innebär. Eventuella fel driftsätts medvetet till produktionsmiljöerna, kvarstående frågor blir del av en restlista. Med det sagt är det självklart inte alla branscher som har lika restriktiva krav på felfrihet som flygbranschen – men alla organisationer har glädje av att vidga horisonten. För en bra teststrategi är mer än bara ett sätt att reducera kostnaden.

pexels-snapwire-cockpit pilots

Test – nyckeln till en bättre kommunikation!

För projekt går en relevant teststrategi och effektiv testledning hand i hand med projektmetodik, förändringsledning och styrgruppsarbete för att säkra resultat. En bra teststrategi behöver inte heller betyda längre tid till produktionssättning. Det gäller att välja rätt mål, teststrategin ska vara ett verktyg som hjälper till att nå det.

Vi belyser följande punkter

  1. Det väsentliga – grundläggande uppgifter inom testledning
  2. Kommunikation, engagemang och förändringsledning
  3. Mätbarhet och beslutsstöd

Det är några punkter som en bra teststrategi tar hänsyn till och där teststrategin ska gifta sig med de andra aspekterna av en lyckad projektledning.

Testlednings tre grundläggande uppgifter

De huvudsakliga uppgifterna inom testledning och teststrategi är skapa förutsättningar för att

  1. Planera
  2. Genomföra och
  3. Följa upp testarbetet.

För att leverera det på ett optimalt sätt krävs det en bra förståelse för kravbilden och lösningen.

Ofta blir en viktig princip av testledning – fyra-ögon-principen – en naturlig del i framtagandet av teststrategin och -planen. Förståelse för kravbilden, resultaten av förstudien och lösningsarkitekturen från process till applikation är viktig.

Personligen tycker vi det är därför testledare är en sådan otroligt spännande roll. Det är under testfaserna som alla aspekter av projektet kommer tillsammans. Testerna är länken mellan projektets början och slut, från behov till teknisk lösning. Det är i även under testfasen som alla delar av lösningen förs ihop och bildar en helhet.

Det är därför en bra teststrategi och testplan behövs, samt testledare som kan sätta sig in i den komplexa situationen och kommunicera med teamet.

Kommunikation, engagemang och förändringsledning

Det är inte bara testledarna som behöver vara duktiga på att kommunicera. Hur, när och i vilken grupp det testas är en viktig faktor i varje projekt. Testfasen involverar ofta flest delar i ett projekt. Det gäller oavsett om man kör sprintar med en allmänt hög involvering eller tydligt separerade testfaser.

Förhållande till leverantörer och utvecklingsteam

Teststrategin tillsammans med projektmetodiken avgör hur leverantörer eller utvecklingsteamen får sin viktiga återkoppling, hur de förväntas att agera på defekter och mer ofta än sällan förtydliganden och ändringsbehov. Syftet med test ur utvecklarens eller leverantörernas perspektiv är alltid återkoppling. För att lyckas med det krävs det en tydlig kommunikationsplan.

Test är en stark partner av förändringsledning

Testfasen är dock kanske ännu lite viktigare som en del av förändringsledningen inom projektet. Test ska inte enbart ge feedback till utveckling och leveransen och hitta fel. Test förankrar lösningen på ett sätt som kanske inte dyker upp i varje kommunikations- och utbildningsplan.

Det är under testfasen många av de viktiga användarna har sin första kontaktyta med den färdiga produkten. Det är oftast här en informell utbildning av nyckelanvändare sker. Engagemanget under testfasen blir en viktig faktor för att skapa rätt förutsättningar hos de formella och informella förändringsagenterna. En bra teststrategi skapar förutsättningar för det och försöker att facilitera förändringsledningen.

Mätbarhet och beslutstöd

En otroligt viktig aspekt, som också är en del av kommunikationen, är att testerna ska göra leveransen mätbar. Baserat på testernas resultat, i form av hittade fel och rapporterade mätetal, fattas många viktiga beslut för projektet. Det är inte sällan i samband med test större förändringar av projektets omfattning görs, som att acceptera tillfälliga lösningar eller öka budgeten.

En bra teststrategi, som går hand i hand med projektmetodik och förändringsledning, är en nyckel för framgång. Vi hoppas artikeln ger en liten inblick i att området test är mer än planering, genomförande och uppföljning av testarbetet. Det ska involvera och engagera! Testledning är ett sätt att hjälpa din organisation att lyckas bättre inom projekt och förvaltning – speciellt i dagens snabbrörliga miljöer.

Vill du veta hur det kan se ut i praktiken, kontakta gärna undertecknad.


Marcel Buder
marcel.buder@centigo.se

PS: En svaghet i analogin må vara att varje start och landning är betydligt mer förutsägningsbar än de flesta projekt som involverar IT. Men att lyfta blicken och förstå att resultatet av varje projekt skapar förutsättningar för kunder och medarbetare är alltid värdefullt. Likväl som att för att lyckas krävs det att information, applikation och processer går ihop. Det är viktigt att testa alla komponenter, så nära realiteten som möjligt – både i samband med att flygplanet lämnar fabriken, men även inför varje start.