Redo för konsekvenserna av självkörande, eldrivna fordon?

De allra flesta är eniga om att eldrivna fordon på sikt kommer att trafikera våra vägar – många kommer nog att bli självkörande. Själv saknar jag en debatt om konsekvenser och dilemman kopplat till denna förändring. Både företag och privatpersoner kommer att påverkas av denna stora förändring. På lång sikt är naturligtvis denna förändring väldigt positiv, men på kort och medellång sikt är några av konsekvenser av självkörande fordon negativa.

Konsekvenser för dagens fordonstillverkare
Självkörande eldrivna fordon är en jätteutmaning för dagens fordonstillverkare. Om vi i framtiden kommer ha självkörande eldrivna fordonsflottor som kör oss mellan punkt A och B, likt en taxi, hur ska då varumärken som BMW, Volvo etc. kunna profilera sig? Personligen tror jag att några premiummärken kommer slås ut eller slås samman framöver. Idag är det få kunder som beställer en taxi av ett visst bilmärke. I framtiden är det troligt att närmaste, lediga bil kommer att vara avgörande, inte vilket märke bilen har.

En annan nyckelfråga är vem som ska äga framtidens fordon. Är det tillverkarna själva, banker, eller nya aktörer som kommer att förse oss med självkörande eldrivna fordon?

Konsekvenser för dagens personal
Självkörande eldrivna fordon kommer att minska personalbehovet i flera olika branscher. Ett exempel är inom fordonstillverkning där personalbehovet kommer att påverkas drastiskt. Olikt många andra teknikförändringar så är elmotorer mindre komplicerade att utveckla än förbränningsmotorer. Flera fordonstillverkare flaggar redan nu för att de framöver kommer att reducera personalen med drygt en tredjedel. Det är hundratusentals anställda som kommer behöva andra jobb.

Ett annat exempel är åkerierna. Ett åkeri har ca 45% av sin kostnad i chaufförer. Självkörande, eldrivna fordon tar bort behovet av chaufförer. Branschen är känd för att vara konservativ vilket får mig att tro att flera företag kommer att ha svårt att klara denna omställning och slås ut helt.

Andra personalkategorier som kommer att utsättas för förändring är exempelvis de inom kollektivtrafik och taxi.

Olösta juridiska och moraliska dilemman
Det finns fortfarande flera olösta dilemman, t.ex. angående lagar och moraliska frågor. Ingenjörer måste förprogrammera självkörande fordon för alla tänkbara händelser. Hur ska bilen agera om ett barn hoppar framför bilen och den enda utvägen är att köra av en bro som innebär att passagerarna dör? Vem ska bli skyldig vid framtida trafikolyckor? Jag tror att det i slutändan blir företaget som programmerar bilarna som kommer bära ansvaret, förutsatt att passagerarna inte kan påverka bilen under färden t.ex. med en ratt, gaspedal eller broms.

Hållbarhetsdilemman
Ett annat dilemma är hur vi ska ta hand om och helst återvinna alla dagens fordon med förbränningsmotorer om vi vill påskynda transformationen till eldrivna fordon. Min förhoppning är att vi i framtiden kommer kunna byta ut en förbränningsmotor i ett befintligt fordon till en elmotor.

Ytterligare ett dilemma är utvecklingen av batterier till eldrivna fordon. Dagens batterier till eldrivna fordon får fortfarande sin energi nästan uteslutande från fossila bränslen, t.ex. brunkol. Detta omintetgör de flesta miljövinsterna för de eldrivna fordonen, och det är för närvarande mer miljösmart att köra en nyproducerad konventionell bil (t.o.m. en dieselbil!) än en elbil.

Konsekvenser för våra städer
Hur kommer framtidens stadsbild att ändras om vi har självkörande, eldrivna fordonsflottor med totalt sett betydligt färre fordon på våra vägar? Jag tror att vi kommer kunna ta bort en eller flera filer på våra flerfiliga gator och motorvägar. Dessutom hoppas jag att vi kan bygga bostäder där alla garage står idag. Och jag ser verkligen fram emot tystare städer med mer fågelkvitter.

Det här är exempel på konsekvenser och dilemman som jag saknar i den offentliga debatten. Diskussionen är viktig eftersom svaren på dessa frågor inte är självklara. Det finns både för- och nackdelar med flera av frågorna ovan.

Vi på Centigo arbetar både med digital transformation och med andra typer av tvärfunktionell, affärskritisk förändring. Vi följer noga den beskrivna utvecklingen ovan och diskuterar gärna ditt företags utmaningar inför denna stora förändring.