Resan mot den datadrivna organisationen - vad alla glömmer

Quote Symbol

I slutändan realiseras störst värde när ett bolag fullt ut inkorporerar dataanalys i arbetssätt så väl som kulturen

För att ett erkänt modernt bolag verkligen ska dominera sin marknad måste det i grund och botten vara datadriven i sin natur. De bolag som lyckats ta störst marknadsandelar inom de flesta marknader är de bolag som har byggt en intern infrastruktur för att förädla sin data och samtidigt börjat se den som en reell tillgång. Men trots alla verktyg, plattformar och hjälp som finns att få, verkar många bolag inte helt lyckas med att ställa om. 

Enligt Harvard Business Reviews (HBR) årliga undersökning bland Fortunes tusen mest framträdande bolag minskade andelen som ansåg sig vara en datadriven organisation från 38 % till 24 % mellan 2020 och 2021. Vad beror det på och vad är egentligen den största utmaningen med att skapa en datadriven organisation?

Människor och kultur

Enligt HBR och de ledare man intervjuat räcker det inte att bara investera i teknik. Enligt 92 % av de svarande så är en av de största utmaningarna man tampas med för att bli datadriven faktiskt är kulturella frågeställningar kopplat till organisatoriska frågor som processer, förändringsledning, kommunikation och minimum av kompetens av analytisk förmåga hos anställda, samt allmän prioritet och förståelse hos ledningen. Som managementgurun Peter Drucker sade, “Kultur äter strategi tillfrukost.” Men hur bör företag ställa om sig på bästa sätt för att göra denna transformation?

Data Mesh – ett sätt att organisera sig kring data

Data mesh är ett begrepp som kommer från Domain Driven Design (DDD) och myntades första gången av Zhamak Dehghani 2019 som försöker lösa problemet kring hur organisationer kan förvandla sig själva att bli mer datadrivna. Konceptet innehåller fyra huvudsakliga principer:

  1. Domänägandeskap – principen att varje avdelning ansvarar för sin data, istället för att en central funktion ska ansvara för detta. 

  2. Data som en produkt – att vid organiserandet och upprättande av data så bör data nå en kvalité och användarbarhet som om det vore en intern produkt.

  3. ”Self service”- dataplattform  - att på ett användarvänligt och effektivt sätt bygga infrastruktur som på ett enkelt sätt tillgängliggör data för anställda, utan att låsa sig in mot en typ av verktyg eller teknik.   

  4. Styrmetoder – målsättningen är att skapa standarder för ett ekosystem kring data som ska stödjer både organisatoriska samt branschrelaterade förhållningssätt. 


Data mesh

Fig 1: https://www.datamesh-architecture.com/

Vi märker från många av våra kunder att en centralt styrd BI-avdelning ofta blir en flaskhals när det kommer till att producera rapporter och analyser, samtidigt som en BI eller IT-avdelning ofta befinner sig väldigt avskilt från slutanvändarna och kunderna. Effekten blir att det kan ta lång tid att få fram rapporter, samtidigt som de som utför själva analyserna eller skapar dashboards ofta har dålig förståelse för datat de arbetar med. 
Att applicera ramverket ”data som en produkt” löser mycket av denna problematik. Detta innebär i praktiken att varje avdelning ansvarar för den data som berör sitt eget område, för att säkerställa att kvalitén möter den nivå som de interna ”kunderna” och användarna behöver. Det innebär också att affärslogiken bakom datainsamling, nyckeltal och andra beräkningar, sker på ett korrekt och konsekvent sätt från personer med högst verksamhetsförståelse för det specifika området.

Detta innebär även att man behöver skapa fler krossfunktionella team. I stället för att ha alla BI-utvecklare och ”data engineers” på ett ställe så kommer de att behöva börja jobba tvärfunktionellt med andra avdelningar där de kan samarbeta mycket närmare slutanvändarna. Fördelarna med att decentralisera en organisations analysförmåga är många, där en ökad hastighet på analyser och en ökad datakvalité för kvalificerade affärsbeslut endast är några exempel.

Centigo - din partner inom digital transformation

I slutändan realiseras störst värde när ett bolag fullt ut inkorporerar dataanalys i arbetssätt så väl som kultur, och därför kommer sällan lösningen ligga i vilka verktyg eller dataplattformar man har. De bolag som lyckas med detta, att gå från ett intuitions- till ett datagrundat beslutsfattande är de som kommer att vinna kampen om marknadsandelar, alltmer guidad av AI-verktyg i att översätta data till strategiska insikter.

Vill du veta mer om hur vi på Centigo arbetar med digital transformation och att skapa datadrivna organisationer?

Kontakta Andreas Almén