Se upp elhandlare – Nu kommer IKEA & Volkswagen!

Dynamiken på den svenska elmarknaden har länge varit sig lik. Förändringens vindar blåser dock inte bara i de nybyggda vindkraftverken, utan elmarknadens aktörer står också inför ett antal nya utmaningar som kan komma att rita om hela spelplanen. Precis som FinTech-bolagen har ruskat om bank- och finansbranschen finns det en möjlighet att elmarknaden intas av nya typer av konkurrenter. Dessa kan besitta oanade styrkor, varför det är viktigt att vara fullt förberedd för att fortsatt kunna stå upprätt i vinden.

Aktuella förändringar på elmarknaden såsom Elmarknadshubben och en alltmer volatil prisbild skapar möjligheter för nya typer av aktörer på elmarknaden. Företag med starka varumärken som idag inte agerar på elmarknaden kan skapa mervärde till sina kunder genom att exempelvis sälja el eller nya typer av tjänster som kan rubba marknaden. Ett aktuellt exempel på detta är Volkswagen som valt att sälja el som komplement till elbilen. För att överleva utmaningar i detta nya marknadsklimat presenteras här några handfasta tips till hur befintliga aktörer inom energibranschen bör agera baserat på en studie av potentiella marknadsförändringar gjord av Centigo:

  1. Segmentering och differentiering: Vilka kunder riktar ni er huvudsakligen till, och varför skall de välja just er? Hur prioriterar de individer som utgör er tilltänkta kundbas?

Vi har i ett tidigare inlägg nämnt att konsumentintresset för energibranschen ökat men att de allra flesta vill göra medvetna val utan att lägga alltför mycket tid bakom besluten. Likt valen i andra branscher som exempelvis inom finans, kommer kunder prioritera olika beroende på demografiska data och personliga intressen. När nya typer av aktörer äntrar elmarknaden och när hållbarhet snarare blir en hygienfaktor än en nisch, gäller det att veta vilka kundgrupper ni faktiskt vill rikta er till för att sedan forma ert varumärke och era erbjudanden därefter.

  1. Analysera potentiella konkurrenter: Vilka företag kan faktiskt komma att konkurrera med er i framtiden och hur står ni emot denna konkurrens?

I nästa steg är det viktigt att vara uppmärksam på att aktörer som marknaden tidigare inte sett kan bli aktuella inom era valda kundsegment. Exempelvis skulle IKEA kunna välja att tillhandahålla el-relaterade erbjudanden som komplement till sin solcellsaffär och utnyttja styrkan i sitt varumärke. Dessa aktörer kan potentiellt också besitta styrkor som tidigare ej varit ett hot och därför aldrig analyserats. Det skapar därför ett behov av att tänka i nya banor och kräver nya konkurrentanalyser av andra typer av aktörer för att fortsatt vara aktuell på den ständigt föränderliga spelplanen.

  1. Ingå partnerskap: Ta hjälp av företag som kan komplettera era erbjudanden till det bättre. Kroka även arm med företag som ni identifierat som potentiella utmanare i framtiden, för att dra nytta av deras styrkor samt eliminera risken för konkurrens.

Genom att samarbeta med företag med goda varumärken och annan verksamhetsinriktning kan starkare kundvärde och relationer skapas inom era valda kundsegment. Centigos studie visar ett ökat intresse för partnerskap på elmarknaden, vilket är något som kan skapa fördelar både för befintliga och nya aktörer om de väljer att samarbeta.

Dessa tre tips bildar tillsammans ett marknadsmässigt vindskydd och en trestegsraket för att bli en stark aktör på elmarknaden framöver. Genom att ta fasta på dessa kan företag bli mer snabbrörliga och långsiktiga genom att agera utifrån framtidens förutsättningar istället för att låsa sig fast vid dagens.

Anna Mårtenson & David Zetterberg

Detta är det andra artikeln i en serie inlägg om Energibranschen. För att komma till första artikeln klicka här .