Jonas Fridman

Managementkonsult

Trendspaning - Framtidens förändringsresa – är här nu!

2019-jun-11 17:45:00

Hur kommer organisationer omfamna förändringsledning i år? Och nästa år? Och året efter det? Och hur kommer förändringsledning se ut framöver?

Insikterna om förändringsledning ökar

Insikten om behovet av förändringsledning för fler och fler organisationer ökar. Många chefer har nu en större förståelse för deras egen roll inom förändringsledning och en större insikt i deras egen roll att vara en aktiv och synlig sponsor. Med stöd från seniora ledare, kommer projektledare och olika initiativtagare ha möjlighet att införa förändringsinitiativ mer effektivt, och fördelarna talar för sig själv.

Behovet av förändringsledning fortsätter att växa. Det kommer även att växa mer digitalt.

Under 2022 spår IDC att kostnaderna för digital transformation kommer att nå uppemot 2 triljarder (2 000 000 000 000 000 000 000) USD! Med andra ord, digital teknologi kommer att fortsätta driva förändring.

Bredare och mer fokus på förändringsledning

 • Förändringsledning växer som disciplin.

 • Flera medarbetare engagerar sig i förändringsledning.

 • Fokus ökar på att bygga kompetens kring förändringsledning i alla nivåer i organisationen.

 • Behovet ökar att applicera förändringsledning på informella förändringar.

 • Förändringsledning förändras från att vara en option till att bli ett krav.

Projektledare inser mer och mer den kritiska rollen som förändringsledning har för att projekt skall lyckas, och förståelsen för hur projektledning och förändringsledningsdelarna fungerar tillsammans ökar.

För att stödja en ökad tillämpning av förändringsledning, så väljer fler organisationer att använda metoder för förändringsledning för struktur och konsistens, som möjliggörare för förändringen. Det möjliggör även ett gemensamt språk och en verktygslåda, gör applicering av förändringsledning tillgängligt och möjligt att uppnå för flera nivåer i organisationen och involverar fler individer.

Förändringsledning fokuserar på människor. Trots allt, människor måste förändra sig för att företagen skall kunna förändras. Det handlar om anställda som skall lära sig nya förmågor, anpassa sig till nya arbetsprocesser och engagera sig i nya aktiviteter. Utan deras stöd, kan en transformation inte lyckas.

Dock; dagens ekonomi drivs av digital teknologi. Teknologi som drivkraft kommer att ha en ännu större påverkan i organisationers förändring framöver. Under 2017 har Gartner noterat att 42% av VD:ar redan har påbörjat den digitala förändringen. Den siffran indikerar den snabba förändringstakten som sker. Det indikerar också att digital teknologi är den stora drivkraften i förändringen. Verksamheter som vill lyckas framöver behöver hitta bättre och mer effektiva sätt att hantera förändring.

Med en ökning av tillämpning av förändringsledning och ett ökat stöd och förståelse för området, så finns också ett ökat behov av att rekrytera personer med förändringsledningskunskap.

Förutom ett större antal heltidsroller, finns också ett utökat behov av att införa förändringsledningsfunktioner, enbart fokuserade på förändringsledningsarbete. För närvarande utför många förändringsledare förändringsuppgifter som en del av deras arbete men inte på heltid. Att fler arbeten är 100% dedikerade till förändringsarbete är ett stort steg framåt.

Större behov av utbildning och träning i förändringsledning

Ett annat behov som har utkristalliserat sig är behovet av informerade och erfarna förändringsledare. Det finns ett fortsatt behov för utbildning och kunskap. Några saker som efterfrågas är:

 • Specifika utbildningssessioner för förändringsledare

 • Formella förändringslednings ”event”

 • Utbildning för en bredare grupp

 • Integrering av förändringsledningsutbildning i existerande utbildnings- och utvecklingsprogram

Vem kommer att lyckas nästa årtionde?

När det handlar om förändringsledning 2019 och framåt, kommer endast de som kan och hinner anpassa sig att överleva. Det betyder också att förändringsledare behöver vara än mer effektiva för att lyckas, men det innebär också att det kommer att dyka upp många nya möjligheter. Låt oss titta lite närmare på några områden som organisationer måste hantera inom det kommande decenniet i den digitala eran.

Agilitet är nödvändigt

Agila företag är de som kan reagera och svara snabbt. Du kanske redan är bekant med agil utveckling inom IT? Det förhållningsättet är annorlunda jämfört med vattenfalls eller allt på en gångprincipen. I stället är fokus på anpassningsförmåga, samarbete, tidiga och snabba leveranser och ständiga förbättringar. Samma angreppssätt speglar behovet i dagens ”digitala” organisation.

Omfamna det digitala

Företag som omfamnar digital teknologi kommer inte bara att överleva utan att utvecklas. Poängen är att det digitala är blodomloppet i den digitala ekonomin. Utan detta kommer företaget inte att lyckas. Det innebär inte enbart verktyg utan även kultur. Det betyder möjlighet att omfamna moderna idéer som hänger ihop med teknologi, såsom: digitala arbetsmetoder, osynkroniserade arbetsflöden och online samarbete.

Dagens digitala kultur är som en pendel i gungning. En svängning bort från traditionella hierarkier, vattenfallsleveranser, och siloaktiviteter. Ju mer digital förberett ett företag är, desto bättre sannolikhet för överlevnad.

Var kundcentrerad

En viktig aspekt av digitala företag är att vara kundcentrerade. Amazon är ett klassiskt exempel på ett företag som är helt fokuserat på kunderna. De har inte chefer i toppen av hierarkin. Amazon placerar kunderna i toppen. Man kan argumentera att det är det primära skälet till företagets lyckande. Att vara kundcentrerad är en av de absolut centrala komponenterna i dagens digitala ekonomi.

Förändring, med andra ord, behöver börja med kunden. Företag behöver se sina kunder som sina chefer, lyssna till dem och ge dem vad de vill ha. Förvänta dig att denna trend kommer att fortsätta.

Innovation är prioriterat

Innovation är idag kärnan i dagens lyckade företag. Majoriteten av de dominerande techföretagen, från Google till PayPal har lyckats genom digital innovation.

Några andra exempel på företag som har skapat snabba och stora förändringar med hjälp av innovationsrika idéer och digital teknologi:

 • Utvecklat en ny revolutionerande produkt: Spotify (tillgängliggjort all världens musik, genom en abonnemangstjänst)

 • Förändrat matchningen mellan kund-leverantör: Offerta.se (vidgat möjligheten att finna fler leverantörer)

 • Gjort kunden till medproducent: skyltmax.se (kunden tar farm och designar sina egna skyltar)

 • Ändrat leveranssätt till kund: Uber (som stöpt om en hela taxibranschen)

 • Tillgängliggjort ledig kapacitet: AirBnB (och skapat en helt ny konkurrent till hotellnäringen)

Var säker på att morgondagens teknologi kommer att fortsätta att skapa disruption. Redan idag ser vi toppen av morgondagens isberg inom förändringsledning.

Förändringsledare behöver ställa sig svåra frågor gällande deras egna förändringsinitiativ, eftersom det är nödvändigt att omfamna innovation i morgondagens ekonomi.

Vad betyder detta för dig?

Det är spännande tider framåt inom förändringsledning och för förändringsledare! Förändringsledare kan förvänta sig att området kommer utvecklas och växa. Med en högre grad av utrymme och fokus på förändringsledning, större utbredning av etablerade metoder och ett ökande intresse för utbildning och kunskap inom området, så är förändringsledning på gång att förändra affärsvärlden!

Så var redo.

Hur kan du hantera konstanta förändringar? Och hur är det möjligt med begränsade resurser?
Morgondagens möjlighet att lyckas, är beroende av digital förändring, idag!

Att arbeta med ovanstående frågor och adressera utmaningarna som förändringsarbete medför har vi på Centigo verktyg och kompetens för. Vi kan hjälpa din organisation, och därmed öka sannolikheten för att nå projektets målbild.

Vi kallar det effektdriven förändringsledning. 

Vill du läsa mer? Se även tidigare inlägg: Förändring handlar om individen - eller hur?

Tags: Förändringsledning Effekthemtagning Organisational_Development