Lisa Olin

Managementkonsult inom strategi

Utan strategisk riktning riskerar ni att springa på fel trender

2018-okt-08 15:25:00

Vi agerar i ett snabbrörligt klimat som ställer krav på vårt arbete och på våra organisationer att ha en uttalad riktning, likt en strategisk kompass att navigera efter för att inte tappa bort sig i bruset av förändring.

Hur gör ni i er organisation för att sätta en tydlig riktning och för att säkerställa framtida utveckling i er organisation, samtidigt som ni behåller ert syfte och organisationens existensberättigande?

Skapa stöd för förändringen

På Centigo träffar vi ofta företag som blir utmanade av den snabba utvecklingen hos nya aktörer och den snabba utvecklingen från andra branscher som skapar både hot och möjligheter för deras erbjudande. Varje dag behöver våra kunder ta ställning till trender och deras påverkan på organisationen. Konsekvensen blir att behovet av nya erbjudanden ökar och att förnyelse blir avgörande för överlevnad. En uttalad riktning underlättar navigerandet bland trender för att bestämma och förstå vilka trender som är av störst vikt för ert företag.

Den strategiska riktningen blir också ett stöd vid såväl mindre dagliga beslut som större strategiska beslut. En tydlig riktning är av vikt för att medarbetare ska känna en trygghet och förståelse för det dagliga arbete de gör samtidigt som det öppnar upp för dem att vara visionära och testa om nya idéer passar företagets långsiktiga riktning (Harvard Business Review, 2018).

Utgå från era styrkor och knyt dem till omvärldstrenderna

För att skapa framtidens framgångsrika företag tror vi på att utgå från en organisations styrkor i kombination med branschens och omvärldens utveckling för att säkerställa fokus i strategiarbetet. Att kontinuerligt arbeta med förankring i organisationen skapar en helhetssyn och möjliggör chanser till nytänkande, innovation och hållbarhet. Det här är parametrar som är nödvändiga för att skapa ett framgångsrikt företag redo att ta sig an nya utmaningar. På Centigo kallar vi det Business Wellness.

Ett antal frågor kan användas som en checklista för att navigera i bruset av trender och den snabba utvecklingen samt initiera ert arbete med att säkerställa riktning:

Internt:

Börja med att förstå ditt företags styrkor – vad ni gör bra och hur ni kan använda er historia för att skapa ert framtida affärserbjudande.

  • Vad formar er som organisation?

  • Vad är det som gör att era kunder återkommer och har förtroende för er?

  • Hur utvecklar ni era styrkor för att skapa en framtida riktning och bidra till er affär?

Att utveckla och använda styrkorna som finns internt i er organisation vid strategiarbete bidrar till förståelse från medarbetarna och är oftast en viktig faktor som underlättar förankring av strategiarbetet.

 

Externt:

Sätt er affär i en större kontext. Vad händer i branschen ni verkar i?

  • Vad gör aktörer i andra branscher och områden som idag inte är tydliga konkurrenter men som kan komma att påverka er längre fram?
  • Vilka omvärldstrender kommer att starkt influera er utveckling?

  • Hur kan ni utveckla er affär utifrån trender och branscher?

En riktning som är förankrad i organisationen frigör innovation

Om ni kan använda både ett internt och externt perspektiv kommer ni att stärka ert erbjudande och vara en tillförlitlig partner i framtidens affärsklimat.

Vi arbetar kontinuerligt med att öka förståelse av strategin och stödja förankringen av strategiarbetet i organisationer för att säkerställa att arbetssättet inte bromsas ner av strukturen. En tydlig strategi och riktning som genomsyrar hela organisationen frigör kraften i ditt företag och accelererar nyskapande (Forbes, 2018).

Vill du, med ett nytt arbetssätt, säkerställa riktningen? Kontakta Lisa Olin eller Ulrika Bernhoff.

Tags: Digitalisering Strategi Innovation