David Spennare

Strategy Consultant

Utmana din strategi – annars gör någon annan det!

2018-okt-22 14:06:58

Förändringstakten är snabbare än någonsin och vi ser idéer, tidigare upplevda som omöjliga, realiseras. För att hänga med i den exponentiella utvecklingen och säkra sin relevans måste företag våga utmana sina affärsmodeller och tänka nytt.

Nedan sammanfattar vi fem områden som vi på Centigo genom vår erfarenhet har identifierat som nyckelfaktorer för att skapa bestående värde i affärsutveckling och strategiarbete:

1. Från sekventiellt till agilt

Dagens snabbföränderliga klimat skapar en dynamisk miljö för företag. För att hänga med i den exponentiella utvecklingen kommer den traditionella strategiprocessen att behöva förändras. Problemet med en sekventiell strategiprocess är att det tar för lång tid att byta riktning om förutsättningarna ändras under arbetets gång, samtidigt som man begränsar sina möjligheter att utvärdera flera spår parallellt.

Genom att tillämpa ett agilt arbetssätt kan företag undvika att springa åt fel håll, samtidigt som man kan reducera kostnader och effektivisera resurser genom att pilottesta och utvärdera nya lösningar före implementering. Att vara agil innebär att våga släppa kontrollbehovet, testa nya saker, inte stirra sig blind på historisk data och vara beredd att snabbt byta riktning och avfärda felaktiga hypoteser.

Sekventiellt till Agilt-1

2. Från "black box" till involverande

Förståelsen för strategiarbetet i en organisation är avgörande för framtida framgång. Om inte alla förstår strategin, så finns den inte. En strategi utgör en vital del av ett företags existensberättigande. Om endast ett fåtal initierade har insikt i framtagandet av strategin (Black Box) begränsas möjligheterna för att identifiera rätt framgångsfaktorer samtidigt som det begränsar kreativiteten och innovationsförmågan.

Att tidigt involvera och engagera nyckelmedarbetare på alla nivåer i strategiarbetet ger rätt förutsättningar för att skapa en framgångsrik strategi som är relevant för alla nivåer i organisationen.

 Black box till Involverande-1

3. Från "best practice" till helhetssyn

Strukturkapital i form av modeller och mallar baserat på tidigare erfarenhet är självklart värdefullt, men när man tillämpar ”Best Practice” finns det en risk att man missar det verkliga värdet. Varje företag är unikt, och genom att skapa sig en helhetssyn av företaget samt kontexten som det verkar i kan man utveckla relevanta strategier som ger maximal effekt.

Helhetssyn innebär att man ser på företagets styrkor och svagheter ur både ett internt och externt perspektiv samtidigt som man utvärderar möjligheter till nytänkande, innovation och hållbarhet.

Best Practice till Helhetssyn

4. Från handlingsplan till genomförandekraft

  • Tiden är förbi då en strategi bestod av en 200-sidig PowerPoint som få i organisationen läste eller ens förstod. För att få ut full effekt av en strategi måste det finnas en långsiktig genomförandekraft i organisationen. Genom att vara mer involverande mot nyckelpersoner i strategiarbetet och arbeta tillsammans skapas det långsiktiga engagemang som behövs för att få ut den fulla kraften av den framtagna strategin.

Handlingplan till Genomförandekraft-1

5. Från "catch-all" till tydliga vägval

  • Det räcker inte att göra saker rätt, man måste även göra rätt saker. Genom att prioritera strategiska initiativ och definiera tydliga vägval kan man säkerställa att fokus läggs på rätt saker genom hela processen.

  • Majoriteten av dagens företag har redan begränsat med kapacitet för att genomföra sina strategiska initiativ och därför är det extra viktigt att kombinera fokuserade insatser med en tydlig riktning och prioritera bort de insatser som inte har en tydlig koppling till riktningen, för att ta arbetet hela vägen in i mål.

  • När man tillämpar ett agilt arbetssätt faller det sig naturligt att arbeta med tydliga vägval eftersom man konstant utvärderar och reviderar arbetet för att säkerställa att fokus läggs på rätt saker.

  • Catch-all till Tydliga Vägval-1  • När vi på Centigo arbetar med strategiutveckling
    tillsammans med företag kombinerar vi ovanstående angreppsätt till en helhet. Genom vårt angreppssätt ger vi våra kunder de förutsättningar som krävs för att fortsätta vara relevanta och framgångsrika i framtiden.

    Är du nyfiken på att pröva ett nytt angreppssätt? Eller vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att vara långsiktigt framgångsrikt? Kontakta David Spennare eller Ulrika Bernhoff.

Tags: Hållbar_innovation Strategi Innovation Agile Business_Transformation