Vad är IT sourcing - del 2 av 3

I vårt första avsnitt om IT Sourcing lyfte vi fram hur viktigt det är att verksamhetens målsättning styr sourcingstrategin samt gav exempel på hur man undviker att allt arbete med en strategi inte drar ut på tiden. I detta avsnitt tar vi upp hur utformningen av sourcingstrategi kan se ut.

Läs den första artikeln i serien - Vad är IT sourcing

Sourcingstrategi kallas ofta leveransmodell och innefattar allt från organisation, arbetssätt till verktyg. Leveransmodellens uppgift är att möjliggöra sourcingstrategin och för att kunna göra det måste modellen harmonisera med det sätt som organisationen ska fungera på i framtiden. Ju ambitiösare strategi, desto viktigare att leveransmodellen blir genomförbar. Om detta inte tas i åtanke riskerar en ny strategi att skapa frustration och uppgivenhet där kollegorna bortser från möjligheterna och fokuserar på svårigheterna och möjliga problem istället. 

Så, beroende på vad sourcingstrategin ska leverera och i vilken kulturell kontext leveransmodellen ska fungera i kommer utformningen se olika ut mellan olika organisationer, även där förutsättningar utifrån sett kan tyckas vara desamma. 

Leveransmodeller kan typiskt delas in i fem olika varianter: 

  1. Outsourcing: mplig om strategin är att lägga ut ett operativt ansvar, inom en del av eller en hel verksamhet, till en extern leverantör. Kommer ställa höga krav på styrning av den externa leverantören.

  2. Intern leverans: möjlig när det uttrycks ett behov av att behålla all kontroll internt alternativt begränsa tillgång till känslig information. En utmaning kan vara att säkra samtliga kompetenser internt över tid. 

  3. Resurspool: flexiblare modell än Intern leverans där specifika kapacitetsbehov hanteras med externa resurser, antingen för att de medvetet saknas internt eller att de saknas just för stunden på grund av brist på tillgängliga resurser. I övrigt stannar kontroll och ägarskap internt. Tänk på att denna modell kräver större grad av intern styrning av extern leverantör. 

  4. Projektleverans: i organisationer med högre projektmognad kan åtaganden tas över av en extern part. Det kan vara en projektleverans av en hel affärslösning, där all övrig verksamhet drivs internt. Ställer högre krav på styrning och vana vid externa samarbeten.
     
  5. Hybrid: för väldigt projektvana organisationer kan det investeras i ett större gemensamt åtagande med ett gemensamt program och gemensam resurspool, där leverans sker i samklang med en eller flera leverantörer i ett så kallat ekosystem, men med bibehållen intern kontroll. Här finns stora möjligheter, men också stora krav på styrning, kontroll och uppföljning.

Utifrån hur ambitiösa verksamhetsmålen är behöver sourcingstrategin utformas för att möjliggöra dessa mål. Verktyget för att göra detta är en leveransmodell som utöver att leverera värde också ställer krav på organisationens förmåga till att samarbeta, styra och ha tillräcklig kontroll. 

I det tredje och avslutande avsnittet tar vi upp hur måluppfyllelse kan säkras och hur detta kan bli en naturlig del av den dagliga verksamheten.